Forbrugerinformationer

Forbrugerinformation

Her er informationer om dit vandværk og især om kvaliteten af det vand, vi leverer til dig. Oplysningerne opdateres mindst én gang om året. Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Alle kontaktoplysninger til vandværket ligger under ”Kontakt os .

— *—

Vandets vej til din vandhane:

På vandværket foretager vi en simpel vandbehandling ved iltning og filtrering. Vandet indvindes på skift fra tre boringer. Behandlingsanlægget består af to automatiske trykfiltre, der tilsammen kan behandle ca. 40 m3 vand pr. time. Det behandlede vand pumpes via en rentvandstank ud i byen til de 296 tilsluttede forbrugere. Normalt pumpes der ca. 140 m3 pr. døgn.

 

Vandets kvalitet:

For at sikre at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, får vi taget vandprøver efter et kontrolprogram, som er godkendt af Haderslev Kommune. Der tages som minimum 12 årlige drikkevandsprøver, hvor der undersøges for mange forskellige stoffer. Der tages prøver fra hver boring hvert fjerde år, og disse undersøges for de samme mange stoffer. Stofferne fremgår af drikkevandsbekendtgørelsen

Der har ikke i de seneste vandanalyser været overskridelser af kvalitetskravene. Skulle det ske, træder vandværkets beredskabsplan ind med de nødvendige foranstaltninger.

Vandforsyningens analyser af vandet sker ude ved forbrugerens taphane som stikprøvekontroller, det er her kvalitetskravet gælder. Derudover undersøges vandet, inden det forlader vandværket. Der undersøges for mikrobiologiske, fysisk-kemiske og miljøfremmende stoffer på et akkrediteret laboratorium.

På prøvestedet undersøges med det samme for: temperatur, lugt, smag og farve.

Der undersøges for mikrobiologiske forhold, som omfatter kimtal 22°C, kim 37°C, coliforme bakterier, E.coli og enterokokker.

Undersøgelse for fysisk/kemisk/miljøfremmede stoffer omfatter en lang række stoffer herunder jern, mangan, nitrat, pesticider og vandets hårdhedsgrad (betegnet som dH).

Vandet, du modtager fra Nustrup Vandværk, har en hårdhedsgrad på ca. 13,5.

 

Se resultaterne:

Ved at følge dette link GEUS – drikkevandsresultater mv. 

kommer du direkte til Nustrup Vandværks resultater af vandværkets vandanalyser og data om de tre boringer, hvorfra der indvindes vand, indvindingstilladelser, oppumpede vandmængde pr. år samt data om undergrunden i Nustrup, hvor vi henter dit vand.

Hvis du gerne vil forstå analyserne bedre, kan du på GEUS læse om drikkevandets hovedbestanddele og mikrobiologiske parametre.

— *—

 

Forsyningsområder:

De områder, som dit vandværk forsyner med drikkevand, er fastlagt i kommunens vandforsyningsplan. I dag forsynes Nustrup By, Nustrup Hede, Tingvadvej mod Bæk, samt Kolsnap.

For at øge forsyningssikkerheden er der etableret nødforbindelser til Vojens Vandværk på Tingvadvej og til Gabøl Vandværk på Møllevej.

— *—

Et vandværk er i dag betegnet som en fødevarevirksomhed, hvor driftssikkerhed og hygiejne har topprioritet. Den driftsansvarlige på vandværket har gennemført de lovpligtige kurser i hygiejne og drift.

På Nustrup Vandværk er Jørn Johansen den driftsansvarlige.

— *—

Denne forbrugerinformation er meddelt efter bestemmelsen i Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (kapitel 8).

 

forbrugerinformation for nustrup vandværk