Vedtægter

Vedtægter
for
NUSTRUP VANDVÆRK amba.
 • 1 Navn og hjemsted.

Selskabet, der er stiftet den 22-9-1934, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er NUSTRUP VANDVÆRK amba.

Selskabet har hjemsted i Vojens kommune.

 

 • 2 Formål.

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværkets fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og heraf afledte spørgsmål.

 

 • 3 Medlemmer.

Selskabets medlemmer er grundejere – inden for vandværkets forsyningsområde – som har underskrevet optagelseserklæring samt betalt anlægsbidrag i henhold til regulativet eller har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overtagelsen var medlem af selskabet.

 

 • 4 Medlemmernes rettigheder.

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.

Ved indmeldelsen udleveres vedtægter, regulativ og takstblad.

 

 • 5 Medlemmernes forpligtelser.

For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes retlige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.

Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive en erklæring om at han indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ samt af nærværende vedtægter, som udleveres ved anmeldelsen. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere. Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår sin ejendom er han (ved dødsfald hans bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteformular indtræder i hans forpligtelser over for selskabet. Sker dette ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser.

Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.

Selskabet kan betinge sig at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikre betaling for forfaldne ydelser, også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse.

 

 • 6 Udtræden af selskabet.

Udtræden af selskabet, på anden måde end ved ejerskifte, kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning af selvstændigt matr. nr.) i forbindelse ved ekspropriation o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører. Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen, ligesom ejendommens (medlemmets) andel af selskabets gæld skal indbetales.

Udtræden – ved eksklusion af selskabet p.g.a. restance, der ikke har kunnet inddrives. Dog først efter udløbet af eventuelle i regulativet nævnte frister. Efter eksklusioner afbrydes vandforsyningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlende ejendom, betragtes dette som en ny tilslutning.

Ved udtræden af selskabet kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholde af medlemmet.

 

 • 7 Levering af vand til ikke – medlemmer (købere).

Institutioner, som følge af deres natur eller ejere af enkelte ejendomme, som iflg. særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil – mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelse bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelser.

Nævnte afgift skal altid mindst dække den del af et medlems indskud, der medgår til hovedledningsbidrag, forsyningsledningsbidrag, bidrag til vandværket samt stikledningssvar.

 

 • 8 Ansvar.

Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, evt. højdebeholder samt hoved – og forsyningsledninger.

For medlemmer, der senere tilsluttes vandværket, etableres forsyningsledningsnet og stikledninger, dog jfr. regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl.. stikledning til og med stophane, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

 

 • 9 Ledninger på privat grund.

Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendig reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.

Såfremt der ved arbejde af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter selskabets skøn en rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregning af denne erstatning. Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatning fastsat ved voldgift.

Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deflation. Selskabet afholder de hermed forbundne udgifter.

Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses en deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning.

Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

 

 • 10 Indskrænkninger i vandleverancen.

Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted. Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. paragraf 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Jfr. i øvrigt regulativets bestemmelser.

Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.

Vandspild er forbudt jfr. regulativet.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

 

 • 11 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved avertering i dagspressen. Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke komme til afgørelse, hvorfor eventuelt forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal gives til bestyrelsens formand inden den 15. i forudgående måned.

På den ordinære generalforsamling medtages følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om det forløbne år.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Budget for det kommende år fremlægges.
 5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor og suppleant.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Eventuelt.

Revisor og suppleant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. I så tilfælde vælges kun 1 kritisk revisor.

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftlig forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resumé i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

 

 • 12 Stemmeret og afstemninger.

Intet medlem har mere end 1 stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Der kan dog stemmes ved skriftlig fuldmagt, men intet medlem kan repræsenterer mere end 1 fuldmagt. Et hvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.

Såvel på ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst 2/3 af medlemmerne være repræsenterede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Bestemmelserne i denne vedtægt vedrørende den solidariske hæftelse kan ikke ændres af nogen generalforsamling, før alle lån er fuldt tilbagebetalt, eller ændringer godkendes af långivere.

 

 • 13 Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år af gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2-3 og 3-4 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og det gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

Den har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl.. evt. henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

 

 • 14 Tegningsret.

Selskabet tegnes af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves god hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen, jfr. dennes forretningsorden.

 

 • 15 Regnskabet.

Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Det årlige overskud der måtte fremkomme efter forsvarlig afskrivninger , kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages af den generalforsamlingsvalgte revisor samt en af bestyrelsen evt. antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

 

 • 16 Opløsning.

Selskabet kan ikke opløses, får al gæld er afviklet. Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettiget stemmer herfor. Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne. f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsning dog besluttes efter de i paragraf 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

 

 • 17 Ikrafttræden.

Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 2. marts 1993.

De træder i kraft den 1. maj 1993.

 

Formanden.